جدال با اموات؛ وقتی متوفیان طرح توسعه یک امامزاده را متوقف می‌کنند

نزدیک ترین گورستانشان است. بیشترشاهسونی های مقیم شهرک ولیعصر و محله های اطراف در صحن این امامزاده، فوت شده یا فوت شده هایی دارند و هر هفته به دیدارشان می آیند. تمایلی هم ندارند طرح های عمرانی آسیبی به قبور عزیزانشان برساند.
جمعیت رو به افزایش محله، تولیت امامزاده را بر آن داشته تا محدوده 300 متری حرم را توسعه دهد. توسعه اما با اجرای این فنداسیون روی قبور بود و نتیجه اش هم توقف طرح، توسط خانواده های خشمگین متوفیان.