فراموش شدگان - Los Olvidados 1950

سینمایی - فراموش شدگان - Los Olvidados 1950 - گروهی از نوجوانان بزهکار زندگی سرشار از جرم و جنایت را در محله فقیر نشین مکزیکو سیتی می گذرانند. اما اخلاقیات "پدرو" جوان به تدریج توسط دیگران فاسد شده و از بین می رود.... - Gap.im/nama66