دلیل تأخیر در تأمین ارز ترجیحی برای نهاده‌ها چیست؟

تأمین ارز ترجیحی برای نهاده‌ ها