کنترل پر یا خالی بودن تکست باکس ها VBA

هزاران دقیقه ویدیوی آموزشی تخصصی و پیشرفته در سایت هدف آموزش مشاهده نمایید:
https://hadafeamoozesh.com
برای بررسی پُر یا خالی بودن تکست باکس ها ، باید از دستور if در VBA استفاده کنیم. در صورتی که شرط جلوی دستور if برقرار باشد ، دستورات اجرا خواهند شد.