حمله قلبي چه علائمي دارد و چه عواملي در بروز اين بيماري موثر است؟

حمله قلبي چه علائمي دارد و چه عواملي در بروز اين بيماري موثر است؟