صحبت‌های قابل تأمل وزیر بهداشت

دکتر نمکی، وزیر بهداشت گفت: عده‌ای در داخل خودزنی میکردند و به ما فشار می‌آوردند. همان‌هایی که در دوران دفاع مقدس به صدام گرا می‌دادند که سنگر رزمنده‌های ایران را بزند، به همان شیوه، دل خدمتگزاران نظام سلامت را با ایجاد بی اعتمادی و شکاف در جامعه، می‌رنجاندند.