سنگ مصنوعی مناسب برای معماری سنتی

مهندس یاشا باقری
09113269239
مهندس ملیکا گرجی
09027553577
www.nanosil.co
www.cement-plast.com
سنگ مصنوعی مناسب برای معماری سنتی ،نمای بیروی ،کاربرد در نمای داخلی دیوارها و کف ساختمان ،پله ها ،قرنیز و... می باشد.از آنجایی که سنگ مصنوعی هر روز بیشتر شناخته می شود و استفاده از آن در حال گسترش است لذا سرمایه گذارانی که زودتر وارد این عرصه از تولید شوند راحت تر می توانند بازار آینده را در دست بگیرند.
برای سرمایه گذاری فردا هم دیر است