خروسه تازه به قوقو لی قوقو آمده

این خروس بد بخت این قدر صدای خوبی داره که آدم نمیدونه چیکارش کنه!!!!!!!!!!