رونالدو یا مسی

در این فیلم زندگی این دو بازیکن فوتبال در زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوانیم بفهمیم کدایک بهتر از دیگریست