گوشی با چه مقدار حافظه مناسبه خریده ؟

یکی از مهم ترین گزینه هایی که در هنگام خرید گوشی حائز اهمیت است موضوع حافظه های تلفن همراه است اینکه چه مقدار حافظه مورد نیاز است د راین ویدیو به بررسیحافظه های تافن همراه و کارایی آنها میپردازیم.