نوآوری در بسته بندی انبه

یک ویدئوی جدید توسط Paper and Packaging Board جعبه انبه جدیدی را که توسط هیئت ملی انبه توصیه شده است ، به نمایش می گذارد.

برای الهام بیشتر انبه: https://www.mango.org/
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاغذ و بسته بندی: https://www.paperandpackaging.org/

سردخانه انبه