حسادت فرزند اول به نوزاد دوم و برخورد با آن

دکتر حانیه صالحیان نشانه های حسادت فرزند اول به نوزاد دوم و نحوه برخورد والدین با آن را بررسی کرده اند.