شهر زیرزمینی روستای کردعلیا | استان اصفهان

شهر زیر زمینی کرد علیا کجاست؟

شهر زیرزمینی کرد علیا، 20 هزار متر وسعت دارد و از توابع بخش کرون شهرستان تیران در استان اصفهان است. این شهر زیر زمینی از نظر وسعت و قدمت یکی از بی نظیر ترین شهر های زیر زمینی کشف شده در دنیا به حساب می آید.

این شهر در دوره اشکانیان ساخته شده است و در آن زمان کاربرد نظامی داشته است. در زمان پادشاهی شاه عباس اول صفوی، ارامنه به سمت اصفهان کوچ داده شدند و در این شهر سکونت کردند، شغل آن ها طی این دوره کشاورزی و دامپروری بوده است.

اجاره سوئیت در اصفهان
https://www.iranahana.ir/search/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-2/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86