سرنوشت فرار مالیاتی پزشکان به کجا می‌رسد؟

«6 هزار میلیارد تومان» حداقل عددی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت فرار مالیاتی پزشکان گفته است.