آخرین موهیکان - The Last of the Mohicans 1992

سینمایی - آخرین موهیکان - The Last of the Mohicans 1992 - سه مامور باید از دختر یک سرهنگ بریتانیایی در میان جنگ فرانسه و سرخ پوست ها محافظت کنند... - Gap.im/nama66