استاد غفاری : نفاق درونی

همه ما ایمان آورده ایم اما در ایمانمان ناخالصی ، شک ، تردید و نفاق دیده میشود ، باید این ناخالصی ها را از بین ببریم و نفاق ناآگاهانه را شناسایی کنیم ...
وقتی فرد با وجود عشق به ابا عبدالله الحسین و انجام کارهای خوب دچار وسوسه های شیطانی میشود و اگاهانه گناه میکند نشان از وجود نفاق در او است .
باید آن را شناسایی و برای از بین بردن آن تلاش کرد ...