حادثه ترور شهید فخری ‌زاده از زبان یک شاهد عینی

یکی از شاهدان عینی حادثه ترور شهید فخری زاده، به تشریح این حادثه تروریستی پرداخت.