سال 2021 آغازی نو برای تلاش و برآوردن آرزوهای خوب

سال 2020، سال رنجها و اشکها، سال همدلی و کمک به یکدیگر
سال 2021 به امید سالی پر از شادی و خنده و برآورده شدن همه آرزوهای خوب