چگونه ویزای تحصیلی بگیریم؟

شرایط دریافت ویزای تحصیلی در هر کشور متفاوت است. در هر کشوری، تعیین کننده شرایط و قوانین دریافت ویزای تحصیلی، اداره مهاجرت آن کشور می باشد. شرایط دریافت ویزای تحصیلی شامل، کسب حداکثر نمره معدل و تمکین مالی که نشان دهد دانشجو برای تمام مراحل تحصیل حمایت می شود ، دو اصل مهم در اخذ ویزای تحصیلی است.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f/