بیچاره خوف کرد.عجب جیقی کشید.

ببینید جون هرکی دوست دارید.
خیییییییییییییلللللللللللللییییییییییی باحالههههههههههه