گنج یاب ردیاب انتنی جیوه ای نقطه زن شعاع زن مکمل خوراکی و فرکانسی ۰۹۱۶۴۵۸۷۰۳۹

گنج یاب ردیاب انتنی جیوه ای طلایاب فلزیاب حفره یاب قابلیت دقیق شناسایی اهداف نقطه زن شعاع زن مکمل خوراکی و فرکانسی ۰۹۱۶۴۵۸۷۰۳۹