مقاله 11 . جنگ بی پایان آدم و حوا (رابطه جنسی)

کتاب صوتی : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی
قسمتی از مقاله : فقط زن مؤمن است که حق محبت را می شناسد و از آن حربه ای بر علیه شوهر نمی سازد و مرد مؤمن است که حاضر نیست فقط برای نیاز جنسی اش پا بر حقوق و حدود الهی بگذارد .
دانلود رایگان کلیه آثاراستاد خانجانی در سایتهای زیر :
http://khanjany.com
http://nooreomid.net