وضعیت نامطلوب کرونا در انتظار پایتخت نشینان

وضعیت نامطلوب کرونا در انتظار پایتخت نشینان