توصیه حریرچی به مشتریان در ایام کرونا

توصیه حریرچی به مشتریان نانوایی‌ها و رستوران‌ها در ایام کرونا