کارتون باگز بانی با داستان مرد فضایی

در این قسمت از کارتون باگز بانی با داستان مرد فضایی رو مشاهده میکنید که از همه ترفندهای خود برای گرفتن باگز استفاده می کند