دوربین مخفی تست بازیگری در پارک

اگر می ‌خوای بازیگر شی باید هرکاری می ‌گم بکنی... واکنش مردم رو ببینید