حدیث پیامبر(ص) درباره غذای گوشت و شیر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: گوشت و شیر،گوشت می رویانند و استخوانها را استحکام می بخشند؛ و گوشت، شنوایی و بینایی را افزون می کند.