دانلود صدا برای آموزش حرف زدن عروس هلندی

دانلود صدا برای آموزش حرف زدن عروس هلندی

یک نمونه از سخنگو کردن عروس هلندی در این صدای صوتی آمده است. ???? آن را برای پرنده خانگی خود مداوم پخش کنید و کلمات جدید به او یاد بدهید. ????

https://www.myeasymusic.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF/