آهنگ قانون شکنان از سعيد زامبی و علی ال.پی.ک

اين يکی از شاهکارهای گمنام رپ فارسی و آمريکايی و همچنين جهان به حساب مي آيد که در سال 1392 مصادف با تاريخ 2013 ميلادی به صورت فارسی لاتين تلفيقی به بازار هيپ هاپ عرضه شد... اما به دليل مسائل مالی و خانوادگی هيچ يک از خوانندگان اين شاهکار نتوانستند به شهرت جهانی برسند ... ماجرای متن اين آهنگ مستندوار از خاطرات و زبان يک سياهپوست غربی لاتين تبار دورگه به نمايندگی از طرف سياهپوستان و رنگين پوستان کل جهان در مورد نژاد پرستی ، فقر ، فساد ، جامعه بيمار ، سياست استعمارگر غرب و ساير مسائل حياتی روايت می شود. اميدوارم از حرفهای آموزنده و بسيار سنگينی که در اين عتيقه ی زيرخاکی و زيرزمينی بيان می شود لذت کافی را ببريد ... همچنين روزی فرا رسد که ستاره های ناشناخته ی دنيا به خصوص اين مرزوبوم کشف شوند.