تصاویر از ترافیک سنگین در جاده هراز

تصاویر از ترافیک سنگین در جاده هراز همزمان با اوج کرونا