چه محدودیت‌ هایی در شهرهای قرمز اعمال می‌شود؟

اعمال محدودیت‌هایی در شهرهای قرمز