علفکش پرتیلاکلر، ریشه کن کننده علف های هرز مزرعه برنج

پرتیلاکلر با نام تجاری ریفیت _Rifit_علفکش انتخابی و سیستمیک از گروه کلراستامید بوده که بازدارنده تقسیم سلولی می باشد. بهترین زمان مصرف این علف کش 3 روز پیش از کاشت تا 7 روز پس از نشا می باشد. برای خرید این علف کش با آریا سبز تماس حاصل فرمایید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com