آهنگ غمگین

آهنگ پراحساس آوارباصدای زیبای هنرمندعزیزکرمانشاهی جناب محمّدشیری