مردم به خبر‌های جعلی واکسیناسیون توجه نکنند

مردم به خبر‌های جعلی توجه نکنند؛ واکسیناسیون کرونا فقط در شبکه بهداشت