دانلود آهنگ محو تماشا همایون شجریان

دانلود آهنگ محو تماشا همایون شجریان
https://bamiseda.ir/?p=21955
گفته بودی که چرا محو تماشای منی

آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی

گفته بودی که چرا محو تماشای منی

آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی