تربیت چینی ، برای بچّه ای که غذا نمی خوره !.

ولی خودمونیم ، هم ، دلت خنک می شه ،
هم ، غذا رو دادی بخوره ، هم ؛ تنبیه نمی شه ،
ولی تربیت می شه ! .