آيا جنس بدن مورچه از شيشه است و اين موضوع از قرآن و قضيه مورچه زمان حضرت سليمان ثابت میشه ؟

آيا جنس بدن مورچه از شيشه است و اين موضوع از قرآن و قضيه مورچه زمان حضرت سليمان ثابت میشه ؟