مجموعه ناداستان «خوشمزه‌ترین سیب سرخ کرم‌زدۀ دنیا» نویسنده «فروغ صابرمقدم» قسمت اول

نودودومین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
مجموعه ناداستان «خوشمزه‌ترین سیب سرخ کرم‌زدۀ دنیا»
نویسنده «فروغ صابرمقدم»
راوی «سیما میرهادی‌زاده»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان