کنایه مجری تلویزیون به حبس سرمایه مردم در بورس

بسیاری از مردم سهامی را در بورس خریداری کرده اند، اما این سهام به دلیل ریزش سنگین بازار سرمایه و یا بسته بودن نماد سرمایه ها را در خود حبس کرده است.