گفت و گو با نجات دهنده چندین انسان در آتش‌سوزی کلینیک سینا

گفت و گو با نجات دهنده چندین انسان در آتش‌سوزی کلینیک سینا