وضعیت اورژانس بیمارستان‌ ها

افزایش بیماران مبتلا به کرونا موجب شده است تا اورژانس بیمارستان‌ها در وضعیت اورژانسی قرار گیرند.