اینترنت شبکه دانش آموزی شاد فروشی شد!

اینترنت شبکه دانش آموزی شاد که قرار بود رایگان باشد، فروشی شد!