سختی گیر کشاورزی

در صنعت کشاورزی برای جلوگیری از رسوب زدگی در لوله ها از سختی گیر رزینی استفاده می‌شود.
سختی گیر آب کشاورزی در واقع همان تصفیه آب صنعتی است که به روش معکوس طراحی و اجرا می گردد و پس از مراحل نمک زدایی یا شیرین سازی آب چاه آب تصفیه شده ذخیره می‌گردد و مورد استفاده گلخانه ها و زمین های کشاورزی قرار می‌گیرد.
"سختی گیر کشاورزی"
شماره تماس شرکت : 02165570363