مشاغلی که در زمان محدودیت‌های کرونایی اجازه فعالیت خواهند داشت

مشاغلی که با وجود اعمال محدودیت‌های کرونایی از اول آذر به کار خود ادامه خواهند داد، معرفی شده‌اند.