شیرین دهقانی در جمع خبرنگاران حاضر و پاسخگوی سوالات بود.

از بندر ترکمن تا قلب استانبول

Türkmen limanından İstanbul'un kalbine

شیرین دهقانی مرکز زیبایی خود را در قلب استانبول راه اندازی کرد
Şirin Dehghani, güzellik merkezini İstanbul'un kalbinde hizmete açtı.

پیشرفته ترین دستگاه‌های زیبایی در این مرکز وجود دارد

Bu merkezde en gelişmiş güzellik cihazları var