سخنگوی دولت: دولت داوطلبانه اجزای لوایح سه‌ گانه مبارزه با فساد را اجرا می‌کند

سخنگوی دولت: دولت داوطلبانه اجزای لوایح سه‌ گانه مبارزه با فساد را اجرا می‌کند