سوسک ها چگونه تولید مثل می کنند؟ | دفع سوسک و تخم سوسک با سموم خارجی

عادات تولید مثلی در اکثر گونه های سوسک یکسان بوده و نیاز به شرایطی از قبیل رطوبت، گرما و تاریکی دارند. آن ها در هر بار تولید مثل تعداد زیادی تخم تولید می کنند و آن ها را درون کپسول های محکمی قرار می دهند بنابراین برای مقابله با این آفات سخت جان باید از سموم فوق العاده موثر استفاده کرد. تماس با میهن سم شما را از شر این آفات آلوده نجات خواهد داد. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com