ایستگاه پایانی دروغ 2

ماهیت واقعی یکی از به اصطلاح رسانه های حبابی مسموم و سردسته متوهم آن « روح الله (نیما) زم» در قسمت دوم مستند «ایستگاه پایانی دروغ» - پروژه کوروش 2 - بازی اطلاعاتی با « آمدنیوز و زم» - https://eitaa.com/dosh66 https://Gap.im/dosh66