کابوس کرونا کی تمام میشود؟/ویدیو

بر اساس نتایج یک محقق به نام "Ed Young" سه روش برای از بین برئن بیماری های پاندمیک مثل ویروس کرونا وجود دارد :
1 - راه قرنطینه
2 - راه خطرناک
3 - راه طولانی
که در این ویدیو به شرح یک به یک ان راها و معنی و مفهوم آن میپردازیم .