درد در کشاله ران

https://drgholenj.com
قسمت اتصال شکم و ران را کشاله ران می گویند. عوامل زیادی باعث درد در این ناحیه می شوند. بعضی از دردها به راحتی درمان می شوند ولی برخی دیگر نیاز به مراجعه به پزشک و مراقبت بیشتری دارند. به بهترین فیزیوتراپی در اصفهان و دکتر قولنج مراجعه کنید. معمولا درد کشاله ران در ورزشکاران مرد بیشتر شیوع دارد. درد در اثر یک فعالیت ورزشی به یکباره یا به تدریج ایجاد می شود. در این شرایط ورزش مربوطه را نباید ادامه داد.